Achiziţii publice, Investiţii şi Relaţii Publice

Achiziţii

Activități şi operațiuni specifice în domeniul achiziţiilor publice
• asigură consilierea primarului pe probleme specifice;
• răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şamşud, în funcție de gradul de prioritate;
• estimează valoarea contractelor de achiziții împreună cu personalul din Compartimentul financiar- contabil, resurse umane;
• desfășoară programul de investiții aprobat pe an și trimestre;
• întocmește sau analizează, după caz, propunerile de achiziții de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii și lucrări ale comunei Şamşud şi ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului local;
• asigură organizarea procedurilor de achiziții publice pentru toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şamşud conform Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 337/2006, cu completările şi modificările ulterioare, întocmirea contractelor de achiziție publică, a actelor adiționale şi a rezilierilor acestora (după caz), conform legii;
• propune primarului spre aprobare componența comisiilor de evaluare a ofertelor, colectivul de întocmire a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
• asigură întocmirea documentației de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziții publice organizate, pe baza documentației primite de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şamşud care solicită demararea acestora;
• asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;
• asigură întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi transmiterea acestora la Autoritatea Națională pentru Reglementare şi Monitorizare a Achizițiilor Publice;
• asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora;
• întocmește sau analizează, după caz, propunerile de achiziții de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii și lucrări ale comunei Şamşud și ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului local;
• asigură întocmirea formalităților de publicitate (publicarea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire);
• asigură întocmirea formalităților de comunicare pentru procedurile organizate și vânzarea/transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei;
• asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor la procedurile organizate;
• asigură cadrul organizatoric pentru derularea achizițiilor publice;
• asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza și atribuire a contractelor de achiziție publică;
• asigură comunicarea către ofertanții participanți a rezultatelor procedurilor de achiziție publică;
• asigură înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către comisia de analiză și soluționarea a contestațiilor, ofertanții implicați în procedură;
• asigură transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept și asigură restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică;
• asigură și răspunde de întocmirea documentațiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune, de achiziții publice, vânzare-cumpărare, comodat, închiriere, de prestări, dare în administrare, parteneriate publice-private, prin efectuarea lucrărilor specifice;
• îndeplinește orice alte sarcini legale primite pe linie ierarhică

Concesiuni

Detalii privind zona de dezvoltare economică Şamşud, precum si o reprezentare grafică pot fi accesate aici.

Investiţii

Lista principalelor investiții din comuna Şamşud în anul 2019 – 2020

Șamșud

Comuna Șamșud este situată la limita nordică a judeţului Sălaj, la o distanţă de 28 km de municipiul Zalău (reşedinţă de judeţ), la 28 km distanţă de Şimleu Silvaniei şi la 79 km distanţă de Carei.