Asistență socială

Atribuțiile compartimentului de Asistență Socială

Activități și operațiuni specifice care se desfășoară la nivelul compartimentului sunt următoarele:

 • întocmește anchete sociale şi face propuneri cu privire la protecția şi ocrotirea unor categorii de minori care necesită măsuri de ocrotire speciale, măsuri educative corespunzătoare sau de asistență, diferențiate în funcție de problemele pe care le ridică fiecare caz în parte;
 • întocmește lucrări necesare pentru instituirea tutelei, curatelei, acțiunilor de decădere din drepturile părintești sau redarea acestor drepturi, precum și cele necesare punerii sub interdicție;
 • controlează modul în care tutorii, curatorii își îndeplinesc îndatoririle privind minorii şi persoanele majore puse sub tutelă;
 • întocmește anchetele sociale privind minorii cercetați pentru comiterea de fapte antisociale;
 • întocmește documente, rapoarte, anchete sociale pentru aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acordă sprijinul în vederea redactării proiectelor de hotărâri
 • efectuează vizite la domiciliul asistaților pe care îi are în evidență, după un program prestabilit;
 • aplică standardele şi normele de securitate şi sănătate în muncă;
 • asigură şi aduce la cunoștință primarului, persoanele care necesită ajutoare de urgență, ajutoare de înmormântare şi alte situații deosebite;
 • întocmește şi depune situații, rapoarte pe linie de protecție socială;
 • asigură acordarea/încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței beneficiarilor în baza O.U.G nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;
 • preia documentele necesare acordării alocației de stat pentru copii/ indemnizația pentru creșterea copilului şi le transmite Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială;
 • Primește cererile, însoțite de documentele necesare, pentru acordarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, stimulentului de inserție și alocației de stat pentru copii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și le transmite lunar pe bază de borderou către Agenția Județeană Sălaj pentru Prestații Sociale
 • Răspunde de distribuirea produselor alimentare din cadrul POAD persoanelor defavorizate
 • Furnizează servicii de informare și consiliere pe probleme sociale sesizate sau din oficiu, persoanelor interesate
 • La solicitarea Primarului, Consiliului local, Direcției Județene pentru protecția copilului, prezintă rapoarte și informări cu privire la situația protecției copilului și sprijinirii familiilor din localitate aflate în dificultate
 • Întocmește dosare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia și se ocupă de gestionarea permanentă a acestora
 • Desfășoară activitățile impuse de aplicarea normelor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat: primește, verifică și înregistrează cererile pentru ajutor social, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia; prezintă primarului cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, însoțite de fișa de calcul și ancheta socială, pentru a dispune acordarea/neacordarea ajutorului social; verifică lunar actele din dosarele de ajutor social, operând modificările intervenite; întocmește situație cu beneficiarii de ajutor social ale căror acte din dosar expiră; redactează proiecte de dispoziții de acordare a ajutorului social, de modificare, de suspendare și de încetare;
 • Desfășoară activitățile impuse de aplicarea prevederilor legale privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru familiile și persoanele singure, în perioada sezonului rece: primește, analizează și înregistrează cererile, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia; prelucrează cererile (stabilește cuantumurile lunare conform legislației în vigoare); întocmește proiecte de dispoziții acordare/neacordare/încetare ajutor; întocmește situațiile centralizatoare; generează informații în formatele electronice agreate de instituțiile conexe; întocmește și înaintează raporturi statistice;
 • arhivează documentele compartimentului.

Ajutorul de încălzire

Documente necesare

 1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere
 2. Documente de identitate titular şi membrii (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, permise de şedere temporară, documente de identitate, premise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune);
 3. Copie factură gaze naturale sau energie electrică (pe care să fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de închiriere, împuternicre, concesiune, comodat, etc);
 4. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceeaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie ( adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, adeverințe de la administrațiile financiare pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc, mandate poștale/extrase de cont/decizii pentru indemnizații de șomaj, handicap, pensii, alocații, etc) .
  1. pentru elevi/studenţi vor fi depuse adeverinţe de la unităţile de învăţământ care să cuprindă şi precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (socială, de merit…) şi cuantumul acesteia.
  1. în situaţia persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin , sursele de venit din care îşi plătesc utilităţile și cuantumul acestora va fi înscris la puctul 78 din cerere la capitolul “Alte venituri” cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte
 5. Acte privind regimul juridic al locuinţei
  1. Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o copie a contractului de închiriere înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice
  1. Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o împuternicire în formă legalizată din partea proprietarului.
 6. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute :
  1. adeverință, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport* aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;
  1. adeverința de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanele cuprinse în cerere;
  1. solicitanții care au reședința în comuna Şamşud trebuie în mod obligatoriu să dețină pe actele de identitate viza de flotant valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței;

Pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie după certificatul de înmatriculare!

Ajutorul social

Ajutorul social se acordă numai persoanelor sau familiilor care au domiciliul sau rezidența în comuna Şamşud.

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia; existența oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menționează în declarația pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.

Au dreptul la venit minim garantat familiile și persoanele singure, cetățeni români.

Beneficiază de reglementările privind venitul minim garantat și familiile sau persoanele singure, cetățeni ai altor state sau apatrizi, care au reședinta sau, după caz, domiciliul în România, în condițiile legislației române.

Beneficiază de reglementările privind venitul minim garantat și persoanele fără domiciliu sau reședință și fără locuință, aflate în situație de nevoie, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

Nivelul minim garantat lunar al ajutorului social

 1. persoană singură 142 lei;
 2. familie formată din 2 persoane 255 lei;
 3. familie formată din 3 persoane 357 lei;
 4. familie formată din 4 persoane 442 lei;
 5. familie formată din 5 persoane 527 lei;
 6. familie formată din 6 persoane 564 lei;
 7. familie formată din 7 persoane 600 lei;
 8. familie formată din 8 persoane 637 lei;
 9. familie formată din 9 persoane 673 lei;
 10. familie formată din 10 persoane 710 lei;
 11. familie formată din 11 persoane 746 lei;
 12. familie formată din 12 persoane 783 lei

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona  rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

Bunuri mobile*

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 4. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 5. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 6. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

* Aflate în stare de funcţionare.

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii Terenuri/animale şi/sau păsări
 2. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

 Alocația de stat

 Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a) 300 lei (începând cu 1 aprilie 2019), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 150 lei (începând cu 1 aprilie 2019), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor.

Ce acte sunt necesare întocmirii dosarului pentru alocația de stat?

 • cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi;
 • copie livret familie actualizat (dacă părinţii sunt căsătoriţi)/ certificat de căsătorie pentru cei care nu au livret de familie;
 • copie certificat de naştere al copilului
 • copie cărţi de identitate ale părinţilor;
 • declaraţie tip, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • extras de cont bancar, original, semnat de bancă – pe numele titularului de cerere – este opţional şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 • dosar plic.

Pentru familiile care sunt sau au fost plecate într-una din ţările UE se ataşează la dosar şi copii după actele de rezidenţă din ţările respective, pentru toţi membrii familiei (ex. Carta D’Identita pentru Italia şi Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania) + se completează şi anexa cu informaţii suplimentare UE.

Se poate ataşa respingerea cererii privind dreptul de alocaţie din statul unde au fost plecaţi părinţii.

Pentru copiii de vârstă şcolară, se ataşează şi adeverinţă şcolară, ori dacă aceştia nu frecventează nici o formă de învăţământ organizată conform legii în România, se completează şi o declaraţie (tip) în acest sens.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Alocația de susținere a familiei

Alocația pentru susținerea familiei a fost instituită ca formă de sprijin pentru familia/persoana singură cu venituri reduse care are în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. Dacă unul dintre copii, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizat potrivit legii, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.

În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a alocației pentru susținerea familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. Titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 15 zile să comunice în scris primarului modificările intervenite cu privire la componența familiei și/sau la veniturile realizate de membrii acesteia. Comunicarea este însoțită de copie ale actelor doveditoare privind modificările intervenite. Nerespectarea obligațiilor constituie contravenție și sancționează de la 500 la 2000 lei.

Pentru fiecare solicitant se întocmește o documentație distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului pentru alocația de susținere a familiei, cele emise ulterior de primar, precum și cele prezentate ulterior de solicitant.

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei este stabilit diferențiat, în funcție de veniturile familiei și numărul de membrii ai acesteia, astfel:

Pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

 • 82 de lei pentru familia cu un copil
 • 164 de lei pentru familia cu doi copii
 • 246 de lei pentru familia cu trei copii
 • 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei:

 • 75 de lei pentru familia cu un copil
 • 150 de lei pentru familia cu doi copii
 • 225 de lei pentru familia cu trei copii
 • 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

 • 107 lei pentru familia cu un copil
 • 214 lei pentru familia cu doi copii
 • 321 de lei pentru familia cu trei copii
 • 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei:

 • 102 lei pentru familia cu un copil
 • 204 lei pentru familia cu doi copii
 • 306 lei pentru familia cu trei copii
 • 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea alocației de susținere a familiei Cerere şi declaraţie pe propria răspundere;

 • Acte de identitate (carte de identitate pentru soţ şi soţie sau, după caz, pentru partener şi partenera, certificat/e de naştere pentru copil/copii sau, după caz, carte de identitate);
 • Permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă sau document de identitate eliberat de autorităţile române competente sau paşaportul în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
 • Certificat de căsătorie;
 • Hotărâre judecătorească de divorţ;
 • Hotărâre judecătorească încredinţare minor/i cu stabilirea pensiei de întreţinere;
 • Hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al/a minorului/minorilor;
 • Hotărâre judecătorească privind arestul preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau pedeapsă privativă de libertate;
 • Certificat de deces;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele majore din care să rezulte dacă realizează venituri impozabile;
 • Adeverinţă eliberată de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte dacă figurează cu bunuri mobile sau imobile; în cazul autoturismelor se va preciza anul de fabricaţie, în mod obligatoriu;
 • Adeverinţă cu stagiul de cotizare Casa de Pensii;
 • Adeverinţă de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, cu mențiunea dacă primește/nu primește bonuri de masă și cuantumul acestora;
 • Declaraţie privind veniturile realizate;
 • Adeverinţă de elev sau student cu menţiunea dacă primeşte bursa sau nu şi tipul acesteia (bani de liceu, bursa socială, bursa de merit);
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap şi planul de recuperare din care să reiasă dacă poate urma sau nu cursurile şcolare;
 • Talon de alocaţie de stat sau adeverinţa de la Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale cu menţiunea dacă beneficiază de alocaţie de stat;
 • Talon ajutor de şomaj;
 • Talon de pensie;
 • Talon pensie de handicap;
 • Talon alocaţie de plasament;
 • Adeverinţă privind acordarea de prestaţii financiare, în care să se menţioneze perioadă şi cuantumul;
 • Declaraţie privind modul de gospodărire în cazul în care în imobil locuiesc mai multe persoane;
 • Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului(certificat de moștenitor, contract vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație), iar în cazul în care locuiește fără forme legale, actul de casă și actul de identitate a proprietarului (în original și xerocopie), însoțite de acordul de domiciliu al acestuia sau declarație;
 • Livret de familie;
 • Adeverinţă din care să reiasă dacă beneficiază de alocaţie de susținere ;
 • Dosar de încopciat cu şină;
 • Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.

Anchete sociale

Documente necesare pentru efectuarea anchetei sociale în dosarul de handicap la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte

 • CI/BI a persoanei bolnave – în original;
 • CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie;
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave şi a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverinţă de salarizare sau adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent şi în original;
 • Referat medical de la medicul de familie cu adresă de cabinet şi nr. de telefon şi care să cuprindă următoarele: data ivirii sau debutul handicapului, evoluţia handicapului şi starea actuală detaliată (complicaţii) – recent şi în original;
 • Scrisoare medicală de la medicul de specialitate care să cuprindă următoarele: detalierea handicapului şi complicaţii (pt. psihici: psiholog QI sau indicele de deteriorare pt. pers. vârstnice; pt. ortopedie: radiografii, amputaţii, starea bontului; spirometrie în caz de deformare coloană vertebrală severă) – recent şi în original;
 • Bilete de ieşire din spital – recent şi în original, după caz;
 • Pentru toţi copiii persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon – pe o coală de hârtie.

Documente necesare pentru efectuarea anchetei sociale în vederea întocmirii dosarului de instituţionalizare la un Centru de Îngrijire şi Asistenţă

 • Cererea persoanei care urmează să fie internată la centru
 • Copie Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • CI/BI a persoanei bolnave – în original;
 • CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie;
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave şi a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverinţă de salarizare sau adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent şi în original;
 • act de spaţiu;
 • Referat medical de la medicul de familie;
 • Scrisoare medicală de la medicul de specialitate, dacă este cazul;
 • Bilete de ieşire din spital – recent şi în original, după caz;
 • Pentru toţi copiii , fraţii sau surorile persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon – pe o coală de hârtie.
 • pentru persoana care solicită internarea să se cunoască studiile absolvite;

Beneficii pentru persoanele cu handicap

Persoane cu handicap

 • întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării persoanelor adulte cu handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • preluarea, verificarea şi întocmirea documentației necesare obținerii indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav care au optat pentru aceasta în locul asistentului personal;
 • instrumentarea dosarului de angajare a asistentului personal pentru persoanele cu handicap grav;
 • verificarea periodică a activității asistenților personali aflați în evidența Direcției de Asistență Socială și Medicală și întocmirea de rapoarte semestriale către Consiliul local, cu privire la cele constatate;
 • asigurarea gratuităţii transportului în comun pentru persoanele cu handicap grav şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora şi pentru persoanele cu handicap accentuat sau însoţitorii acestora;
 • eliberarea cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • acordarea ajutoarelor de urgență familiilor în care există persoane cu handicap grav sau accentuat în cazul decesului soţului/soţiei sau al rudelor acestora până la gradul I inclusiv şi al căror
 • venit net pe membru de familie (până la data decesului) este sub 1,5 salarii minime pe economie;
 • întreprinde acțiuni in vederea constientizării si sensibilizării sociale față de problemele persoanelor cu dizabilități;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilități, conform legislației in vigoare;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop consolidarea relațiilor de colaborare cu diverse instituții cu atribuții in domeniul asistenței sociale, în vederea organizării de seminarii, întâlniri, informări pentru persoanele cu dizabilități.

Persoane în vârstă depedente sau aflate în situații de risc social

 • întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale, necesare expertizării pensionarului încadrat în grad de invaliditate;
 • identificarea şi întocmirea evidenţei persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
 • stabilirea măsurilor şi acţiunilor de urgenţă, în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • asigurarea soluţionării în termen legal a cererilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat, centrale sau locale şi alte organisme;
 • întocmirea anchetelor sociale necesare admiterii vârstnicilor în centrele de îngrijire şi asistenţă;
 • acordă consiliere psihologică şi psiho-socială pentru a sprijini vârstnicul şi familia, la domiciliu sau la sediul Serviciului;
 • consiliere socio-medicală, asistenţă medicală la domiciliu pentru cei care nu se pot îngriji singuri în colaborare cu ONG acreditate ca furnizori de servicii sociale.
 • realizează evaluarea situaţiei vârstnicului şi a familiei acestuia;
 • stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • dezvoltă programe în parteneriat, cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii vârstnicilor aflaţi în situaţii de risc pentru prevenirea instituţionalizării şi redarea încrederii în forţele proprii;
 • oferirea de servicii alternative pentru persoanele vârstnice;
 • acordarea consilierii sociale şi juridice persoanelor asistate;
 • asigurarea acordării şi a altor prestaţii sociale, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 • efectueaza consiliere socială si administrativă (îndrumare către diverse instituții, demersuri pentru obtinerea drepturilor conform legislației in vigoare, etc).

Indemnizația de creștere a copilului

În conformitate cu prevederile Legii 66/2016, de la data de 01.07.2016 se acordă concediu și indemnizație creștere copil, astfel:

Concediu până la vârsta de 2 ani a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 2 ani în cuantum cuprins între 1230 lei şi 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni lucrate anterior naşterii copilului, până la maxim 8500 lei;

Informații importante

În cazul în care oricare din drepturile mai sus menţionate sunt solicitate de către tatăl copilului, este necesară şi:

 • o adeverinţă de la locul de muncă al mamei cu perioada concediului de maternitate (pre şi postnatal) şi data reluării activităţii, dacă aceasta este salariată;
 • dacă mama copilului realizează venituri din activităţi independente, se va aduce o adeverinţă eliberată de către CAS cu plata ori neplata concediului de maternitate (pre şi postnatal);
 • declaraţie pe proprie răspundere (tip) în cazul în care mama copilului nu este îndreptăţită la concediu de maternitate (pre şi postnatal).

Ce acte sunt necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt pentru persoanele care au realizat venituri cu contract de muncă :

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi.
 • Adeverinţă tip angajator (original) – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz);
 • Cererea către angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului (copie);
 • Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original sau copie vizibilă);
 • Dacă este cazul, se ataşează şi dovada încetării/ suspendării altor contracte de muncă existente pe perioada celor 12 luni anterioare naşterii copilului, precum şi adeverinţă tip completată de către acei angajatori;
 • Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 • Copii cărţi de identitate parinţi;
 • Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 • Copie livret de familie actualizat– pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie;
 • Declaraţie tip pentru alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi.

Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.

Dacă adeverinţa are mai multe pagini, ea trebuie să fie semnată pe toate paginile. (Conform Instrucţiunii APSMB Nr. 250/14.01.2011) Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora.

Ce acte sunt necesare întocmirii dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap, alocația de stat?

Pentru persoanele care au copil încadrat în grad de handicap, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

 • Cerere tip– completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi;
 • Declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizație;
 • Cererea pentru angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului (copie);
 • Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original sau copie vizibilă);
 • În cazul în care contractul de muncă a fost desfăcut, se ataşează decizia de desfacere a contractului de muncă, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu realizaţi venituri profesionale impozabile;
 • Copii cărţi de identitate parinți -2 exemplare;
 • Copie certificat de naştere al copilului – 2 exemplare + copiile certificatelor de naştere ale celorlalţi copii;
 • Copie certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap – 2 exemplare;
 • Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 • Dosar plic.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Ce acte sunt necesare întocmirii dosarului de indemnizație de creștere a copilului/ alocație de stat – PFA?

Pentru persoanele care au realizat venituri din activităţi independente, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi!;
 • Copie autorizaţie PF/ înscriere în Barou;
 • Deciziile de impunere pe ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului (in original);
 • Suspendarea autorizaţiei în vederea intrării în concediul de creştere a copilului de la autoritatea emitentă + dovada suspendării de la ANAF;
 • Adeverinţă CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau după caz, cu neplata acestuia (original);
 • Copie cărţi de identitate părinţi;
 • Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 • Copia livretului de familie actualizat- pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie;
 • Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • Dosar plic;
 • Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Ce acte sunt necesare întocmirii dosarului de indemnizație de creștere a copilului/alocația de stat (pentru studenți/elevi)?

Pentru persoanele care 24 luni anterioare naşterii au fost elevi/ studenți/ masteranzi/doctoranzi, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi.
 • copie livret familie actualizat (dacă părinţii sunt căsătoriţi) / certificat de căsătorie. Pentru persoanele care 24 luni anterioare naşterii au fost elevi/studenți/ masteranzi/doctoranzi, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt: pt. cei care nu au livret de familie:
 • copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 • copii cărţi de identitate ale părinţilor;
 • declaraţie tip pt. alocaţie, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • adeverinţă de la facultate, pt. anul anterior datei naşterii copilului (an calendaristic), cum că beneficiarul este student/ă la zi şi ambii ani şcolari/ universitari (dacă în acel an intră 2 ani şcolari) i-a frecventat la zi, fără întrerupere;
 • declaraţie pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizaţiei nu realizează venituri profesionale impozabile;
 • Extras de cont (original), semnat şi ștampilat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;

dosar plic.

Vă rugăm ca adeverinţele de elev/student să conţină CNP-ul beneficiarului, numele şi prenumele decanului, directorului, secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS. Pentru doctoranzi, se va elibera şi adeverinţă emisă de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Stimulentul de inserție

Persoanele care îşi reiau activitatea înainte cu cel puţin 60 de zile înainte de finalizarea concediului de creştere a copilului, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta de 3 ani a copilului sau până la 4 ani în cazul copilului cu grad de handicap.

Documente necesare

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi
 • Adeverinţă tip angajator (original) – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz).
 • Copii cărţi de identitate părinţi;
 • Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 • Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 • Copie livret de familie actualizat– pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie
 • Dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator:
 • Copia cererii către angajator , de reluare a activităţii, în care să fie specificată data;
 • Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă. (original sau copie vizibilă).
 • Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă:
 • Dacă nu vă reluaţi activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL

Atenţie!

 • Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • Dosar plic acte.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Atenţie!

Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea concediului de creştere a copilului, se completează declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare. Persoanele care îşi reiau activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respective 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de sitmulentul de inserţie până la 3, respectiv până la 4 ani. În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:

 • copie autorizaţie;
 • decizii de impunere pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizaţie;

dovada reluării activităţii.

Ce acte sunt necesare pentru întocmirea dosarului de stimulent pentru creșterea copilului și alocația de stat pentru tată?

Pentru tatăl copilului, actele necesare întocmirii dosarului de stimulent pentru creşterea copilului sunt:

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi!;
 • Adeverinţă angajator (tip);
 • Adeverinţă de la locul de muncă din care rezultă data angajării şi că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovadă că nu întrerupe activitatea, ci o continuă) – nu este tipizată, însă se redactează de către angajator şi trebuie să conţină aceste informaţii;
 • Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 • Copii cărţi de identitate părinţi;
 • Declaraţie tip-în cazul în care mama copilului nu a beneficiat de concediu de maternitate, ori după caz, adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care doamna a beneficiat de concediu de maternitate şi data reluării activităţii;
 • Copia livretului de familie actualizat pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie;
 • Declaraţie tip pentru alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 • În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară,
 • Dosar plic.

Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia.

 • Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.
 • Dacă adeverinţa are mai multe pagini, ea trebuie semnată pe toate paginile. (Conform Instrucţiunii APSMB Nr. 250/14.01.2011). Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Șamșud

Comuna Șamșud este situată la limita nordică a judeţului Sălaj, la o distanţă de 28 km de municipiul Zalău (reşedinţă de judeţ), la 28 km distanţă de Şimleu Silvaniei şi la 79 km distanţă de Carei.