Juridic

Activități și operațiuni ale compartimentului juridic

 Activități și operațiuni specifice care se desfășoară la nivelul compartimentului juridic:

 • reprezintă Comuna Şamşud, Consiliul Local al comunei Şamşud, Primarul comunei Şamşud în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor autorităţi ale administraţiei publice locale, a Parchetelor şi Notarilor, a altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;
 • întocmeşte şi redactează acţiunile, întâmpinările, acţiunile reconvenţionale, recursurile, cererile de revizuire, cererile de contestaţie în anulare în care este parte comuna Şamşud, Consiliul local al comunei Şamşud, Primarul comunei Şamşud sau Comisia locală de fond funciar Şamşud;
 • înregistrează şi pregăteşte cauzele în care Comuna Şamşud, Consiliul Local al comunei Şamşud sau primarul comunei Şamşud sunt parte, sens în care se asigură prezenţa la termenele de judecată;
 • aduce la cunoştinţă ordonatorului principal de credite, de îndată hotărârile judecătoreşti nefavorabile instituţiei, prin care au fost acordate despăgubiri, daune cominatorii sau cheltuieli de judecată şi va propune măsurile necesare pentru înlăturarea, diminuarea ori limitarea acestora
 • acordă răspunsuri în vederea soluţionării în termenul legal a corespondenţei repartizate spre rezolvare;
 • în aplicarea actelor normative în vigoare, redactează note sau circulare interne menite să expliciteze sensul anumitor acte normative sau să alinieze practica internă a instituţiei la exigenţele acestor acte normative;
 • asigură reactualizarea permanentă a legislaţiei în vigoare, implicit cunoaşterea şi aprofundarea acesteia;
 • urmăreşte executarea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;
 • acordă asistenţă juridică serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şamşud;
 • verifică aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice, a contractelor de concesiune terenuri, a contractelor de închiriere, a contractelor de comodat, de dare în administrare, asociere şi parteneriat public- privat;
 • face propuneri pentru conţinutul contractelor – cadru care urmează a fi supuse aprobării consiliului local;
 • verifică contractele în care Comuna Şamşud este parte şi le semnează, dacă este cazul;
 • colaborează la redactarea proiectelor de acte administrative;
 • exercită atribuţiile de consilier de etică în cadrul instituţiei;
 • responsabilă cu operarea în Registrul Electoral
 • arhivează documentele create în cadrul compartimentului;
 • exercită funcția de ofițer de stare civilă;
 • asistă în faţa notarului public persoanele vârstnice cu domiciliul în comuna Şamşud, care încheie acte juridice de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce le aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii acestora;
 • atribuţii în ceea ce priveşte aplicarea la nivelul comunei Şamşud a Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 • elaborează proceduri de sistem și acordă asistența în elaborarea procedurilor specifice pe activități, conform Ordinului 400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cu modificările și completările ulterioare
 • ține evidența procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale
 • întocmește lista documentelor externe și o actualizează cu toate cerințele legale aplicabile instituției, identificate de către responsabilii de procese, și o pune la dispoziția aparatului de specialitate
 • îndeplineşte oricare alte atribuţii şi lucrări cu caracter juridic.

Șamșud

Comuna Șamșud este situată la limita nordică a judeţului Sălaj, la o distanţă de 28 km de municipiul Zalău (reşedinţă de judeţ), la 28 km distanţă de Şimleu Silvaniei şi la 79 km distanţă de Carei.