Urbanism, amenajarea teritoriului

Autorizaţii

Autorizatii de construire / desfințare anul 2020

Autorizaţii 2020

Autorizatii de construire / desfințare anul 2021

Autorizaţii 2021-1 , Autorizaţii 2021-2

Autorizatii de construire / desfințare anul 2022

Autorizaţii 2022-1, Autorizaţii 2022-2

Autorizatii de construire / desfințare anul 2023

Autorizaţii 2023-1, Autorizaţii 2023-2

Acte necesare eliberării autorizaților de construire

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentațiile pentru obținerea autorizațiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (ştampile, extrase carte funciară, acorduri notariale, expertize).
Documentațiile pentru emiterea Autorizațiilor de Construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale şi numai dacă documentațiile anexate sunt prezentate în urmatoarea ordine:

 • Cererea pentru Autorizația de construire (copie dupa buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – dupa caz)
 • Anexă la cerere;
 • Dovada achitării taxelor de autorizare;
 • Dovada O.A.R.
 • Certificat de urbanism;
 • Breviar de calcul al indicilor urbanistici. (conf.Ordonanței nr.27/2008 pentru modificarea şi complectarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul)
 • Extras C.F. actualizat ;
 • Acorduri notariale, contracte de închiriere;
 • H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);
 • Avize şi acorduri de la regii şi alte instituții abilitate;
 • Contract de salubritate;
 • Referate verificatorii de proiecte;
 • Expertiză tehnică sau acord proiectant inițial (dacă este cazul);
 • Studiu geotehnic;
 • Deviz lucrări;
 • Foaie de capăt proiect;
 • Listă semnături proiect;
 • Borderou proiect;
 • Documentație proiect:
  • piese scrise:
  • Memorii pe specialități: arhitectura, structură, instalații;
 • Documentație proiect:
  • piese desenate:
  • plan încadrare în teritoriu;
  • plan reglementări PUZ, PUD (după caz);
  • plan de situația vizat de OCPI;
  • planşe proiect A.C.;
  • planşe scheme instalații;
  • plan organizare şantier
 • Pe planul de situatie din dosarul pentru Autorizatia de Construire se vor nota urmatorii indicatori:
  • S.TEREN
  • S.CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ
  • S.CONSTRUCȚIE PROPUSĂ
  • S.DESFAŞURATĂ : EXISTENTĂ
  • S.DESFAŞURATĂ : PROPUSĂ
  • S.UTILĂ : EXISTENTĂ
  • S.UTILĂ : PROPUSĂ
  • POT : EXISTENT
  • POT : PROPUS
  • REGIMUL DE ÎNĂLȚIME : EXISTENT
  • REGIMUL DE ÎNĂLȚIME : PROPUS
  • NR.LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE: EXISTENTE
  • NR.LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE: PROPUSE
  • NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO DIN INCINTĂ: EXISTENTE
  • NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO DIN INCINTĂ: PROPUSE
  • NR.DE GARAJE AUTO: EXISTENTE
  • NR.DE GARAJE AUTO: PROPUSE
  • BILANȚ TERITORIAL – SPAłII VERZI, TROTUARE
  • ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ FAȚĂ DE COTA TERENULUI AMENAJAT (TROTUARUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRII)
  • ÎNALȚIMEA MAXIMĂ LA COAMA PROPUS
  • CUT: EXISTENT
  • CUT: PROPUS
  • CATEGORIA DE IMPORTANłĂ A LUCRĂRII
  • ZONA SEISMICĂ

Formulare/Cereri

 • Cerere Autorizatie de Construire
 • Cerere Prelungire Autorizatie de construire
 • Comunicare Incepere Lucrări
 • Comunicare Incheiere Lucrări
 • Schita Panou de Identificare Investitie

Aviz autorizatie administrator drum

Formulare/ Cereri

Cerere Aviz Administrator Drum

Certificate de urbanism

Certificate urbanism anul 2020

 • Cerificate urbanism ianuarie 2020

Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism
Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:

 • cerere tip conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;
  • elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );
  • elemente care definesc scopul solicitării.
 • planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:
  • plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz
  • plan de amplasament si delimitare a imobilului cu viza Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:
   • extras de Carte Funciară– actualizat ;
   • taxă pentru emiterea certificatului de urbanism.

În funcție de complexitatea temei de proiectare, pentru detalierea propunerii, respectiv încadrarea în prevederile regulamentului local de urbanism, sau a specificului zonei, se pot prezenta:

 • memoriu tehnic ( întocmit de proiectant ) – în care se va prezenta, pe scurt:
  • situaţia juridică a imobilului ( tipul proprietăţii, nr. proprietari )
  • date privind imobilul in cauză ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent ) şi descrierea propunerii in corelare cu scopul emiterii certificatului de urbanism completat in cererea-tip, pentru lucrări de construire care se încadrează în prevederile art. (3) din Legea 50/1991, însoțit de plan de situație propus.
 • în cazul în care se solicită construirea unui imobil nou cu altă destinație decât cele învecinate, propunerea se va analiza din perspectiva aplicării prevederilor art. (27) alin. 1) lit c) si alin. 3) din Ordinul 839/2009, care prevede solicitarea acordului vecinilor în cazurile în care funcţionalitatea noii construcţii este incompatibilă cu caracterul şi funcţionalitatea zonei în care urmează să se integreze; în acest sens, se vor prezenta la documentație și extrase CF ale clădirilor învecinate;
 • pentru intervenții asupra construcţiilor existente, respectiv lucrări de extindere, mansardare, desfiinţări parţiale, cât și pentru construcţii noi propuse, se va prezenta planul de situaţie propus – întocmit de proiectant ( in relaţie cu vecinătatea stânga / dreapta parcelei aflate in studiu );
 • pentru inchidere balcoane / logii, amplasare firme, reclame etc. – fotografii faţade situaţie existentă.
 • pentru comasări/dezlipire(operațiuni notariale)- planuri cu propunerea după comasare / dezlipire intocmite de topograf autorizat;

Formulare / Cereri

Cerere Certificat de Urbanism
Cerere Prelungire Certificat de Urbanism

Plan urbanistic general (PUG)

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
• Reglementări urbanistice
• Regulament Local de Urbanism

Șamșud

Comuna Șamșud este situată la limita nordică a judeţului Sălaj, la o distanţă de 28 km de municipiul Zalău (reşedinţă de judeţ), la 28 km distanţă de Şimleu Silvaniei şi la 79 km distanţă de Carei.